PERFECT

WHITE

SUIT

.

Yuki-Gi

!

Sei Du, sei Frau, trage einen Yuki-Gi.

Slider